Derliaus šventė Fotografijos galerijoje

Derliaus šventė Fotografijos galerijoje

Gytis skudžinskas

Yra fotografų, kurie net nereng­dami parodų įsirašytų į miesto kultūrinį gyvenimą neištrina­mai. Toks – ir Aleksandras Kat-kovas, pristatęs autorinę paro­dą „Natura morta’.

Atidarymo vakarą susirinkęs gausus būrys svečių, norinčių pa­sveikinti autorių, patvirtino, kad tai svarbi asmenybė uostamies­čio aplinkoje. Aleksandras, kaip ir daugelis fotografų, bendradar­biauja su spauda, kuria fotogra­fijas reklamos projektams, foto­grafuoja reprezentaciniams al­bumams, be viso to, jau 30 me­tų dėsto fotografiją Vilniaus dai­lės akademijos Klaipėdos vizuali­nio dizaino katedroje. Dėstydamas A.Katkovas ne tik prisijungia prie fotomeno populiarinimo, kartu ir daro įtaką jaunosios kartos foto­grafiniam mąstymui bei nemažai prisideda prie Klaipėdos meninio gyvenimo formavimo.

Naujoji A.Katkovo paroda, bir­želio 18 – liepos 8 dienomis vei­kusi Klaipėdos fotografijos galeri-

joje, taip pat nenutolo nuo auto­riaus tiesioginės veikos – fotogra­fijos disciplinos dėstymo. Vyno ir vaisių natiurmortai parodoje tarsi atkeliavę iš akademijos laborato­rijos, reklaminės fotografijos dis­ciplinos užduočių. Fotolakštuose objektai atsiskleidžia patraukliau­siomis savo savybėmis: sodriomis spalvomis, išraiškingomis faktū­romis, tobulomis pirminės gam­tos formomis. Pabrėžtinai klasikinės kompozicijos ir meistriškai valdoma šviesa fotografijas verčia lyginti su solidžių gamintojų ka­talogų puslapiuose atspausdin­tais vaizdais.

Patrauklu ir skalsu – tokie žo­džiai pirmiausia ateina į galvą dar-kart peržvelgus parodą. „Tikra der­liaus šventė’, – galime pajuokauti. Bet niekaip neįmanoma atsikraty­ti minties, kad tai reklaminės, o ne meninės fotografijos paroda.

A.Katkovas, jau vien pasirink­damas objektą ir jo vaizdavimo būdą, uždaro duris į meninės fo­tografijos pasaulį. Vaisių ir vyno natiurmortai šiandien išskirtinai domina reklamos specialistus ir visai pasitraukė iš meninės foto­grafijos objektų rato. Manyčiau, jog tai dėsninga slinktis, nes ge­rai įnokusi braškė – ne itin iškal­bingas objektas nūdienos aktua­lijas nagrinėjančiam menininkui.

Tauraus gėrimo stiklas – ne pa­ti parankiausia priemonė bylo­ti apie šiandieną, o ir nebe tokia madinga kaip tyrojo moderniz­mo laikais.

Savaime suprantama, vien objekto pasirinkimas dar neiš­stumia fotografijų iš meno pa­saulio lauko, bet A.Katkovo dar­buose neapčiuopiama jokia su­manymo dviprasmybė, ekologi­jos, buities ar būties problemati­ka. Fotolakštai – labiau techniškai tvarkingos ir dekoratyvios ilius­tracijos. O parodos pristatoma­jame tekste menotyrininkė Auš­rinė Dubauskienė dar iškelia ir anachronistinę dailės ir fotogra­fijos priešstatą.

Deja, šiandien reikėtų pripa­žinti, kad pati fotografija jau seno­kai yra pasidalijusi į keletą stovy­klų. Vieni fotografai natūraliai in­tegravosi į šiuolaikinio meno pro­cesus, kiti užsiima faktų ir įvykių registravimu, dar kiti tiesiog ku­ria fotografijas, galinčias papuošti interjerus ar prekių katalogus. Šiai trečiajai grupei ir reikėtų priskir­ti A.Katkovą.

by admin