Iš humanitarinio emigranto dienoraščio Mažosios paranojos

Iš humanitarinio emigranto dienoraščio

 Mažosios paranojos

Rimantas Kmita

Persekiojimai prasidėjo daug anks­čiau. Šiaip ne taip atkovojus grilį iš Pajūrio parko direkcijos skladuko ir jau visam išsipaišinusiam einant j išganingąją Iki pirkti alkoholinių gėrimų piknikui, iš už kampo iš­suka Ruseckienė, bet tiesioginės akistatos tuokart pavyko išvengti. Gi jau kraunant į kuprinę alų bei-gi starkutę prieina katedros vedėja Bončkutė. Nors pasiimt kartu.

Ir jau visai visai paskutinėmis sekundėmis ant Klaipėdos žemės, prie Klaipėdos viešbučio, roman­tiškai palydint žmonai, spaudan­čiai man ant kaktos spuogus, iš to viešbučio kur buvęs kur nebuvęs pasirodo žymus miestelio poetas Aleksandras Žalys. Spaudžia ran­ką ir šypsosi.

Kelionė nuobodi. Radijas pra­nešė, kad Berlyne gegužės pir­mosios demostracijos, užblokuo­tos gatvės, bet į savo stotį atvykau kaip niekada greitai.

Man gurkšnojant Nałęczowianka, nusipirktą dar Lenkijos dega­linėje, traukinyje kėlė sąmyšį trys lenkai, iš kurių tik vienas vos vos mokėjo vokiškai, ir kurie norėjo su vienu bilietu suvažinėti per vieną dieną iki Štecyno ir atgal, bet aps­kritai pravažiavo persėdimo stote­lę ir tą dieną jau greičiausiai nie­kur nenuvažiavo. Tada jau nebesi-slapstydami demonstratyviai gė­rė alų ir nepaisė vokiečių žvilgs­nių bei replikų. Vienas dar vis fo­tografavo pravažiuojančius trauki­nius. Turbūt tuos, kuriuose jie da­bar turėtų būti.

Jau atvykus ir šiek tiek pailsė­jus, įsijungus radiją – Sondeckio diriguojamas orkestras. Ar rei­kia minėti, kad apsistojau Johan-Sebastian-Bach- Straße ?

Kitą rytą iš ilgesio prakiuro ra­diatorius. Ir, beje, kai atėjęs san­technikas jį sutaisė, aš pirštu pa­rodžiau į kitą. Vargšas santechni­kas manė, kad dabar visi bendra­bučio radiatoriai solidariai paeiliui taip ir prakiurs.

Pirmąją dieną nieko ypatingo. Tik nusileidus į rūsį, kur yra dušai, sutikau labai drovų japoną (???), kuris į mano gana neužtikrintą Hallo tik neaiškiai kažką sumur­mėjo. Grįžęs girdžiu už sienos vei­kiantį feną. Vadinas, kaimynas.

Kai tas japonas vaikšto, girgžda grindys, o kai leidžia vandenį, tai atrodo, kad kažkas atsuko maną­jį čiaupą. Pirmą kartą tai patyriau vidury nakties – pašoku, nieko ne­matau, o vanduo bėga. Džiugina tai, kad jo lova tiek nebraška, kad pagal­vočiau, jog po mano drovusis japo­nas lenda po mano antklode.

Bendrabutis – išskirtinis Greifswalde. Sako, kad vokiečiai, norintys prisiminti DDR atmos­ferą, prašo čia gyvenančių pasi­kviesti juos į svečius. Na, mano kambario tapetai tikrai tuos lai­kus mena. Atsigulu, žiuriu į sie­ną, ir ima akyse mirgėti tos smul­kios taukuotos gėlytės. Ant vie­nos sienos, kur buvo dabar jau nukniauktas paveiksliukas, ta­petai rodo savo jaunystės spalvos galimybę, o dabar jie kaip gelto­nas sviestinis popierius.

Dar yra toks aparačiuks prie kambario kriauklės, kuris pašildo

vandenį. Vieną kartą įsijungiau, nusiprausiau, niuktelėjau ir išsi­jungė. Bet antrą kartą niekaip ne-išsijungia. Tuzginu jį kiek galiu -nieko, tik daugiau šnypščia. Gal­voju, reikia vyniot meškeres iš čia. Bet susitinku valytoją. Štai žiūrėk, kokia problema. Kokia problema, -klausia, kas yra, neveikia? Veikt tai veikia, bet kad veikt nesustoja. O ta valytoja: tai gerai, kad veikia, vis­kas tvarkoj. O, karštas vanduo! Tai jeigu per karštas, tai su šaltu pa­maišysi. Bet, sakau aš, ta lemputė neišsijungia. Tai gerai, veikia, sa­ko ji ir išeina.

Žodžiu, susišnekėjom. Valytoja, turinti įprotį po kiekvienos frazės sukrizenti, man įspūdžio nepada­rė. Jaučiausi apie gresiančią nelai­mę pranešęs, atsakomybe pasida­lijęs ir išmoviau lauk. Grįžus radau aparačiuką nusiraminusį. Kai pa­galvoji, jeigu jau visokie aparačiu­kai iš DDR turi tokių neurozių, tai ką jau kalbėt apie valytojas…

Tad virtuvėje pašeimininkaut net nebandau, nes nujaučiu, kad ten tokių aparačiukų bus daug daugiau. Kita vertus, kai kriauklė visada pilna neplautų indų, ne ką ir tepašeimininkausi.

Deja, ar laimė, šiame ekskliu-zyve ilgiau užsibūti neteks. Buvo pasakyta, kad čia ilgai negyvena­ma, reikia susirasti kitą vietą. Ir patys surado. Matysim.

Tiesa, buvau dar susidūręs su vienu turku, bet tas į mano Hallo nesiteikė net sumurmėti. Suprask, čia turkai rules.

Atsisveikinimas su puikiuo­ju DDR baraku prasidėjo liūdnai.

Sentimentalusis vandens šildymo aparačiuks neįsijungė visai. Grū-dinuosi šaltu vandeniu, nes, kaip supratau, sveikatos draudimas čia ne pigiausias. O aš turiu tik pir­mosios pagalbos draudimą. Tad šiaip sau sugalvojus sirgti nere­komenduotina.

Susirandu savo naująjį baraką, kur duris atidaro toks diedas su kombinezonu, Herr Lubeck, na, kur tokie ūkiški būna, ir kai šne­ka, tai net nebandyk suprasti, ge­riau iškarto pereiti į pirštų, mimi­kos ir supaprastintą esperanto kal­bą. Bet šiaip taip viską užpildau, ir veda jis mane į butelį, kurį vakar nuomos sutartį sudariusi mote­riškė apibūdino kaip didelį, švie­sų, ramų, su balkonu, internetu ir tik su dviem kaimynais, su kuriais dalinsiuosi dušu ir virtuve.

Ir iš tiesų – ramu kaip po ge­ro baliaus, virtuvė apšnerkšta dar labiau, nei tai padaryti sugebėda­vo visas aukštas Bachstrasėj. Nei radijo, nei televizoriaus. Jeigu no­rėtume pasirodyti bent ir šiek tiek paskaitantys, reikėtų cituoti poe­tą – internetas yra niekur. Taigi jis yra, bet kabelį reikia pačiam susi-šaudyt.

Kas čia dar, viena kėdė, lovy­tė, spinta ir lentyna. Apie pataly­nę, kokias nors pakabas toje spin­toje nėra net kalbos.

Kolegė lenkė, kuri gyvena tame pačiame barake, sakė, kad įsikūrė „ne visai centre’, pagal mimiką suprask, kad tuoj už senamiesčio sienos. Tolimesnių taškų nuo cen­tro reikėtų paieškoti.

Žadėtas bendras balkonas yra, bet įėjimas per mano kambarį. Jaučiu, bus linksma.

O kambarys iš tiesų šviesus. Langai į pietus. Be užuolaidų. Ir be jokios užuominos, ant ko jas rei­kėtų kabinti.

Prisiregistravau! Jokių nuo­tykių, ką dabar draugams rašy­ti? Nors ne visai. Jau viską su­tvarkius, atsisveikinus ir jau ne­riant pro duris tarnautoja, kuriai prieš porą minučių prisipažinau esąs Romos katalikas, dar įbru­ko kažkokią sąskaitą. Nieko ne­supratau. Maždaug, jei bus ge­ra nuotaika, sumokėk. Nesvar­bu (Es ist egal!) Einu su žemėla­piu toliau, kur man vakar mergi­nos apibraukė objektą – naudoti dviračiai. Objektas yra, bet dvi­račių neparduoda, tik remontuo­ja. Einu, einu, einu toliau. Susi­tinku tokį tipą iš Baltistikos ins­tituto. Purto galvą, nežino, kur čia nusipirkti pavažinėtą dviratį. Ko klausiau, niekas nežino. Viena kolegė iš mūsų chebrytės kaip di­džiausią paslaptį pasako, kad jai neseniai kažkas siūlė, gali per­klausti. Suprantu, kad turėčiau likti skolingas visą gyvenimą, to­dėl ant kelių nepuolu. Varge, kai apsidairai, tai pusė čia važinėja su senelių dviračiais, tai iš kur jie juos gauna? Kažkokia kafka, jei cituotume cituotą poetą.

Grįžtu į Bachstrasę susirink­ti paskutinių reikalų. Kai gatvė­je koks dvidešimt laipsnių ir kaž-kokiakafka, o čia šaldytuve du bu­telaičiai šalto alaus, tai jaučiu, kad tik vokiškas alus ir tegali mane su­prasti.

A, va. Išvažiuodamas vis gal­vojau, kaip čia reikės įsitaisyti krepšinį žaisti. Pirmas susidūri­mas su krepšiniu: kažkokios sa-

natorijos kieme į aptvertą ir nau­jai sutvarkytą krepšinio aikštelę suvaryti šeši kam virš penkias­dešimt. Žvalgosi į debesis, pari­dena vienas kitam kamuolį, ar­ba paspiria… Ir turbūt galvo­ja, kodėl tokius sunkius ir kie­tus kamuolius davė, spiriant ko­ją skaudą, turi lenktis ir ridenti. Nors, jei žvalgosi į debesis, vil­ties yra, kad supras, jog tos sky­lės aikštelės galuose yra ne gan­dralizdžiai.

Ir antras tos srities patyrimas: daugiabučių kieme krepšinio aikštelė pilna automobilių. Taip ir norisi pasakyt – futbolo aikštėse, žinokit, vietos dar daugiau.

Tuščia tų vokiečių, ant barako pašto dėžučių radau du lietuviš­kus vardus – Aušra ir Paulius. Jos pavardė lietuviška, jo – ne. Jam, regis, pasisekė labiau.

Einu pėsčias dar sykį iki cen­tro pas tokią pažįstamą lietuvę, gal ką pasiskolinsiu. Savo kom-pą, aišku, tysiuos sykiu, negi jį paliksiu balkono prieangyje, čia tokią mano kambario funkciją sugalvojo DDR architektai. Jau­čiu, jau pūslės, visas raudonas, bet ne vienas aš Viešpačiui nu­sidėjau, priešais vyrukas atei­na nešinas dviračiu ant pečių be priekinio rato.

Beveik neįtikėtina, centre ra­dau kompų parduotuvę ir gavau laidą internetui! Laidą gali gaut, bet ne dviratį.

Iš pažįstamos parsinešiau ma­žą pagalvytę. Pažįstama sakė, kad pernai iš šio bendrabučio penkto aukšto iššoko vienas toks norve­gas. Pagalvytė man miegui. Gy­venu ketvirtame.

Turiu pasakyt, kad taip ir ne­supratau, kada parėjo mano kai­mynai, kažkokie neaiškūs krebž­desiai, bet vis jų neužtinku vir­tuvėje, kuri, beje, jau kažkada ir kažkieno išblizginta.

Einu miegot, bet ką dabar da­ryt – nusirengt, apsirengt?..

by admin