Jaunøjø kûrybos konkursui

Jaunøjø kûrybos konkursui

Paulius Kliðevièius

Nebaigta tobula variacija

Kurti tobulà variacijà. Uþraðyti.

Rëþti mintá plonu andalûzito gabalëliu,

Kuklia vakar dienos atplaiða

Iðrëþti putojanèiam lange penklinæ.

Atrakinti. O tada… –

Pirmas tris eilutes skirti

Áþanginiam sielos apðilimui;

Jûs tikite, kad mintys ðoka penklinëj?

Palengva. Sugráþta ið nakties. Grakðèiai.

Nusilenkia ir þengia lengvutá pas?

Kaip þengia vëjo pabaidytas lapas

        Popieriaus,

Apsisuka ore, sugauna mestà gëlæ

Ir toliau sûkuriuoja veidus?

O tada keisti tobulos variacijos dermæ.

Nes veidai tik garbanos. Tamsios.

Ir gelsvos sruogos. Tik tiek iðrëð

Ðokanèios mintys. Pakrikusios

Slidþios, glièios, ðaltos. O dar

O dar tikriausiai aklos. Nerangios.

Ástabu kaip penklinëj susilieja

Andalûzitas, turmalinas ir oniksas.

Be jokios gracijos. Ar gravitacijos.

Kaip  tikëjimo sumaitotas baltas

        Balandis

Ar tikite, kad jis bandë nutraukti

Tobulà ðaltø minèiø ðoká?

Uþbaigti. Nepaisant, tikite ar ne.

Apiberti penklinæ skvarbiu citrinø

Sandalmedþio ir baziliko kvapu.

Paþerti vanilës dulkiø.

Ir nepaleisti tobulos variacijos,

Sudëti rankas. Uþsimerkti. Kvëptelt…

… ir þaiþaruojanèios lango skeveldros

Primins kaþkada siautusius veidus

Nemiga


Klaidþiojau pagieþingas
Per naktinius Tëbus
Septynvarèius
Ieðkodamas siûlymø
Sudaryti standartinæ
Kraujuotà
Gyvenimo prailginimo
Sutartá

Taip. Buvau pasiryþæs
Derëtis dël sielos

Nes pabodo
(ágriso, pakyrëjo, ásipyko)
Nesibaigiantis sapnas
Neðantis uþterðtà þaizdà sidabro
Apsode

Nes ásipyko
(pabodo, ágriso, pakyrëjo)
Prieðaky slystantis veidas
Uþdengtas iðplauto
Labirinto

Nes pakyrëjo
(ásipyko, pabodo, ágriso)
Nardymas magiðkoje
Bet siurrealistiðkoje
Klampoje

Nes ágriso
(pakyrëjo, ásipyko, pabodo)
Apleistas tikëjimas ir
Kenèiantys mane apsupæ
Civiliai

Aplankiau Hipno antipodà
Surûkëm pypkæ
Sukramtëm po kokos lapà
Tik somos negërëm
að alergiðkas ekstatikams
Kontempliavome sielas
Ir nutilome

Priëmiau Hipno antipodo
Vekselá
Bet pajutau
Tik dar vienà nesëkmingà
Bandymà nesëkmingu
Kãltu iðrëþti (Nesëkmës)
Tapsmà

Nebesuprantu
Kà reiðkia iðjausti
Suvokti patirti iðsapnuoti
Nes sudaryta nestandartinë
Bekraujë
Gyvenimo ilginimo sutartis

…ir ëjo á pradþià…

skirta neregiams

Lëkðtë

Dubuo

Puodas          —

Troðkintuvas      |– juos galima apjungti

Virdulys        —

skolinta keptuvë

Jokio sàraðo

Ðaukðtas peilis ðakutë

Uþnugaryje.

Rûdys

Ir vanduo.

Taip toli

Kampe

Ðalia

Puodelio            [_]7

Ádomaus forma

Banalaus turiniu

Ir lekuojantis

Rudis. Airis.

Þemëlapis

O paèiam paèiausiam

Kampe…

Apsukrus

  Gyvenimo

          Cukrus

2005-07-01
Colonia Agripinensis

Susitikimai


Neiðvengiau
Su tokiu Vergilijumi
Pasivaikðèioti Dantës keliais
Smagiai susiëmëm apie
Modernybës filosofiná diskursà
Ir nesusiðnekëjom

„Vide infra“, iðgirdau
„Smotri vyðe“ atsakiau
„Verpiss dich! “ suðuko Dievas
(visi manieji dievai vokieèiai)
O terminatorius pagrasino gráþt
Todël sëdim trise – laukiam

Bet susilaukiau tik priekaiðtø
Ið dviejø klasikiniø rëmø
Kad juodas lietpaltis netinka
Rajonui ir ðukuosenai
Grasino fiziniu susidorojimu
Daugybiniais kaulø lûþiais
Bet kostiumas po lietpalèiu
Juos dar labiau suerzintø
Todël iðnykau nelyg
Subtiliausias Sun Tzu

Atsimerkiau kasmëjø sode
Tikëdamasis iðvysti Onitsurà
Bet pasitiko sulinkæs seneliukas
Neðantis tuðèiausià tuðtumà
Nebylioj rimty ir pasikartojime

„Apage Satanas!“ pats suðukau
Aplink baltom minkðtom sienom
Ir baltiem minkðtiem chalatam
Ir baltom minkðtom grotom
Ir  dviem
Baltiem
Buteliam

Iki susitikimø kaip bûna


Du
Balti
Buteliai
Nesvarbu ant stalo
Virðum ar
Po juo

Ir
Dviejø
Baltø
Buteliø palyda –
Negarbës ir
Nesargyba

Iki
Susitikimø
Akimirkà
Pradeda virti
Ávairiaspalviai
Skysèiai

Iki
Susitikimø
Akimirkà
Plyksteli
Blitz ginèas
Matysi

Savo
Kûnà
(Jam
Newton‘o dësniai
Joks argumentas)
skrendant

(o
Kraujo
Savybë
Tekëti
Ið nosies
Neiðvengiama)

Tik
Tada
Regi save
Tamsumoj mojantá
Vergilijui –
Galandi lieþuvá

American dream, tik lietuviðkai


… ties raudonø plytø namu,
pradvisusiu pragaro siera, jis
ieðkojo laimës.
American dream suradæs
suprato, atsidûræs ten,
kur triukðmas –

Ir nesutriko buvæs kareivis,
sutikæs senà draugà,
liaudyje vadinamà “bomþu”.

Abu apie Nietzsche’s
“linksmàjá mokslà” paðmaikðtavo.
Nes abu ið literatûros katedros
tiesiai po “duðmanø” kerzavais
atsidûræ buvo.
O suduþusi praeitis ir
american dream ieðka
uþtruko…

Katarsis


vaidinu katarsá,
engdamas sniegà
pirðtinëta ranka braukdamas
(grublëtà sienà)
stebëdamas pirðtinëtà rankà
padengtà baltu
(kraujo)
luobu

tebevaidinu
pasiðokuodamas vis
uþkandai traukdamas
skystai trypto stiklo
lûpà ðluodamas gelsvais
vatos likuèiais
nuo barzdos braukdamas
rausvà kiek salsvà
variná laðà

vis dar vaidinu
nekantriai kosèiodamas
kauliniu batu trypdamas
(skystà stiklà)
þvelgdamas kauliná batà
tirpstantá tamsokoj
(tulþies)
baloj

ir jau nebenoriu
vaidinti palinkæs
baltoj nevaisingoj
ðventvietëj
ðaukdamasis
rimbaud poundø
eliotø yeatsø
lorcø

kriokdamas
ant stikliniø
pernykðèiø
pusryèiø

Uvertiûra


tebus paskirta…
Sëdi sau
nelyg galëtum sëdëti jam

Màstai apie septynias dienas.
Dienos, ir dievas, sutvëræs pasaulá,
Màstantis aklas dievas,
Puikià terakotà gyvybei drabstantis…

Màstai sau
    nelyg galëtum màstyti jai
Prisieki uþmirðti kaip ðokama milonga
Su peiliais ar be jø vidurdiená.
Kaip tinkamai ryjamas melanþas,
kad akys ágytø aþûro þavà
Kaip geriama juoda kava. Be cukraus.
Ir karèiø pupeliø kaip.
Kaip juda sàmokslo ðvytuoklës ir kaip
Judëjimas stingsta po jomis.
Kaip mënulis kreèia gelsvà varðkæ
Ten þemai, kur ant naktinio Kotbuso.
Cha. Ir ðito maþa – uþmirðti sufijø,
Maþà rubuilá kûdiká, banko depozità
Pirmojo pragaro rato prakeiksmà,
Uþmirðti raðto ir permutacijø dësnius…

Galiausia sëdi
    galiausiai sëdi tik jiems ir uþ juos
Aiðku, kad lauki. Tik iðvaduotojo. Esi
Klastûnas Lokis. Lauki pokalbio, þenklo
Lauki, o þenklai nevaikðto – krinta,
ðliauþia

Drebiasi, ðoka, bloðkiasi, driekiasi, byra,
Bet nevaikðto kaip kalnai

Ir tik tada, kai uþmirði
kà ir kaip prisiekei
Ir nejudrius kalnus,
Ir septynias dienas,
Ir sterilià tuðtumà…

Sudësi nenykstantá sapnà

||||||||

by admin