Kokia ji, ðiuolaikinë Madona?

IKONOGRAFIJA

Kokia ji, ðiuolaikinë Madona?

Ramunë PLETKAUSKAITË

Rytoj 17 val. Klaipëdos paveikslø galerijoje (Liepø g. 33) bus pristatyta antroji meno projekto “Ðvenèiausiosios Mergelës Marijos ikonografija mene. Lietuva – Europa“ paroda „Ðiuolaikinë Madona“.

Ekspozicijoje – ðiuolaikiniø lietuviø dailininkø profesionalø tapybos, grafikos kûriniai, taip pat – fotoatspaudai drobëje, videoprojekcija. Parodoje pristatomos ðiuo metu aktyviai kurianèiø menininkø Madonos versijos. Autoriai atsako á klausimus: kokias prasmes ðiø dienø þmogus áskaito Madonos motyve? Kokias nori matyti? Koks ðiuolaikinës Madonos ávaizdis? Þiûrovai irgi turës progà pamàstyti, kas ji – ðiuolaikinë Madona? Dievo, þmogaus motina, popþvaigþdë, prostitutë?.. Tradicinë liaudies skulptûra ar kièinë reprodukcija?..

Projekto vadovas VÁ Klaipëdos dailininkø fondo pirmininkas dailëtyrininkas Ignas Kazakevièius pabrëþia, jog tai – tarptautinis, daugiametis kultûros paveldo ir ðiuolaikinio meno sàsajas teigiantis projektas, startavæs ðá pavasará Kretingos muziejuje ðiuolaikinës lietuviø tapybos ir grafikos paroda „Ið dailininkø archyvø“, kurioje taip pat buvo pristatyta erdvinë instaliacija – savotiðka istorinë temos retrospektyva. Anot projekto vadovo, kaip ir pirmàja projekto paroda, taip ir dabar – pristatant þymiausiø senosios bei aktualiausiø ðiuolaikinës vaizduojamosios dailës kûriniø ekspozicijà, siekiama pabrëþti sakralaus meno tradicijos gyvybingumà. „Projektas paremtas ðv.Marijos tipø formos kaita meno istorijoje. Tai kelionë per epochas, prisimenant bei akcentuojant joms bûdingà stilistinæ meno kalbà ir jos poveiká ðiø dienø menininkams“, – teigia I.Kazakevièius.

„Ðiuolaikinës Madonos“ ekspozicija suformuota tradiciniu ir skaitmeniniu bûdu. Skaitmeniniame variante bus galima iðvysti ávairiø laikmeèiø kûrinius, informacijà apie juos bei jø autorius. Renginio metu ði informacija bus demonstruojama plaèiaformaèiame ekrane.

by admin