Liaudies muzikos katedra šventė 30-metį

Liaudies muzikos katedra šventė 30-metį

Prof. Vytautas Tetenskas

Liaudies muzikos katedros vedėjas

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Liaudies muzikos katedrai šis pavasaris – įtemptas, jubiliejinis. Pažymėdama savo 30-metį, ji rengė koncertą po koncerto, į mokslinę konferenciją sukvietė mokslininkus iš kitų šalies bei užsienio aukštųjų mokyklų.

Įkūrė A.Vyžintas

1975 metų rudenį tuometinės Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dabar KU Menų fakultetas) prie Orkestrinio dirigavimo katedros buvo įkurta Liaudies muzikos sekcija, kuri po pusmečio peraugo į savarankišką Liaudies muzikos katedrą.

Ją įkūrė ir aštuonerius metus vadovavo prof. dr. Algirdas Vyžintas, o nuo 1983 metų jai vadovauja šių eilučių autorius.

Per tuos metus katedra augo, stiprėjo. Šiuo metu Liaudies muzikos katedroje dirba 10 pedagogų pirmaeilininkų ir 2 antraeilininkai, iš jų – 2 profesoriai, 5 docentai, 4 lektoriai, 1 asistentė, 4 koncertmeisteriai, sekretorė, veikia folklorometodinis kabinetas ir liaudies muzikos instrumentų laboratorija.

Šį pavasarį Liaudies muzikos katedra surengė visą ciklą renginių, skirtų 30 metų jubiliejui.

Vainikavo koncertas

Finaliniame Liaudies muzikos katedros 30-mečio koncerte sukosi šokėjų poros, grojo kanklininkų ir akordeonininkų ansambliai, skambėjo V.Tetensko ir jo vadovaujamo birbynininkų kvinteto birbynės, griežė Lietuvių liaudies instrumentų orkestras.Vytauto Liaudanskio nuotraukos

Ta proga vyko folkloro vakaras, liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių ir kaimo kapelų pasirodymas, akordeono ir smuiko muzikos koncertas. Visuose šiuose renginiuose dalyvavo Liaudies muzikos katedros absolventų vadovaujami kolektyvai.

Jubiliejų vainikavo mokslinė konferencija „Tradicija ir dabartis“ ir finalinis dabartinių katedros studentų meno kolektyvų koncertas. Jame dalyvavo folkloro ansamblis „Ūkas“ (vad. doc. I.Nakienė), kaimo kapela (vad. doc. V.Alenskas), tarptautinio G.Šenderevo tautinių muzikos instrumentų kamerinių ansamblių konkurso laureatas kanklininkių ansamblis (vad. doc. N.Tetenskienė), smuikininkų ansamblis (vad. lekt. V.Taratunina), tarptautinio akordeonininkų ansamblių konkurso Italijoje laureatas akordeonininkų ansamblis „Akvarelė“ (vad. doc. V.Kaknavičiūtė), tarptautinių G.Šenderovo Vladivostoke (Rusija) ir P.Stepulio Šiauliuose tautinių muzikos instrumentų kamerinių ansamblių konkursų laureatas birbynininkų kvintetas (vad. prof. V.Tetenskas), tarptautinio P.Stepulio tautinių muzikos instrumentų kamerinių ansamblių konkurso laureatas skudutininkų ansamblis (vad. lekt. A.Merkelienė), lietuvių liaudies instrumentų orkestras (vad. prof. V.Tetenskas), respublikinio Jono Švedo jaunųjų atlikėjų liaudies instrumentais laureatė II kurso kanklininkė Edita Lapinskaitė (doc. N.Tetenskienės klasė) ir tarptautinių konkursų laureatas birbynininkas profesorius Vytautas Tetenskas.

Konferencijoje pranešimus skaitė visi Liaudies muzikos katedros pedagogai bei mokslininkai iš Sankt Peterburgo, Vytauto Didžiojo universiteto bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Joje buvo gvildenti etninės muzikos, ansamblinio muzikavimo, tradicijos išlaikymo, dėstymo metodikos, liaudies instrumentų populiarinimo klausimai, svarstyta būtinybė įkurti valstybinį liaudies instrumentų orkestrą.

Ruošia muzikantus ir mokytojus

Trumpai apžvelkime Liaudies muzikos katedros per 30 metų nueitą kelią pedagoginėje, meninėje, mokslinėje metodinėje bei visuomeninėje veikloje.

Pedagoginė veikla. Per 30 metų daug kartų keitėsi studijų planai. Pirmosios studentų laidos studijavo ketverius metus, vėliau penkerius, dabar vėl pagrindinės bakalauro studijos tęsiasi ketverius metus. Įvairiais laikotarpiais turėjome teisę teikti įvairias kvalifikacijas (vienu metu galėjome teikti net penkias kvalifikacijas). Šiuo metu patvirtinta nauja liaudies muzikos studijų programa, kurią baigusiems suteikiamas muzikos bakalauro laipsnis ir atlikėjo kvalifikacija. Norint įgyti ir mokytojo kvalifikaciją, reikia studijuoti dar vienerius metus dalyko didaktiką.

1997-aisiais Liaudies muzikos katedroje įsteigtos magistrantūros studijos. Baigę šias studijas, studentai įgyja muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį ir turi teisę dirbti pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje. Daug mūsų katedros studentų – kanklininkių, birbynininkų ir akordeonininkų yra dalyvavę ir laimėję laureatų vardus respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose. Kanklininkių, birbynininkų ir akordeonininkų ansambliai yra tarptautinių konkursų laureatai.

Menui ir mokslui

Meninė veikla. Tai yra pati aktyviausia katedros pedagogų ir studentų darbo sritis. Norėčiau trumpai pristatyti dėstytojų bei jų vadovaujamų kolektyvų koncertinę veiklą.

Liaudies muzikos katedros dėstytojai surengė apie 300 solinių koncertų, dalyvavo solo arba įvairių ansamblių sudėtyje, 5000 koncertų šalies ir užsienio koncertų salėse, įrašė 10 audiokasečių, 8 kompaktines plokšteles, per 300 kūrinių Lietuvos ir užsienio šalių radijo studijose, buvo vyriausieji dirigentai tarptautinėse, šalies bei Klaipėdos krašto dainų šventėse ir festivaliuose, režisavo tarptautinius, respublikinius arba miesto kultūrinius renginius, aranžavo apie 500 kūrinių liaudies instrumentų orkestrui, kaimo kapelai ir įvairių sudėčių ansambliams.

Mokslinė metodinė veikla. Liaudies muzikos katedros pedagogų mokslinė-metodinė veikla yra taip pat gana gausi. Tai monografijos, vadovėliai, metodinės mokymo priemonės. Perskaityta per 200 mokslinių pranešimų tarptautinėse ir šalies konferencijose, simpoziumuose, seminaruose, kur buvo gvildenami įvairūs liaudies instrumentinės muzikos žanro problemas nagrinėjantys klausimai.

Liaudies muzikos katedros pedagogai atlieka didžiulį visuomeninį darbą, dalyvaudami įvairiose tarybose, komisijose, konsultuodami įvairius meno kolektyvus, muzikos ir meno mokyklas.

Reikia valstybinio orkestro

Be abejonės, katedros kolegos atlieka žymiai daugiau įvairių smulkesnių darbų nei čia paminėta, ir kiekvienas iš jų – nors ir nedidelis, tačiau reikšmingas indėlis į Lietuvos tautinės muzikos išsaugojimą, tyrinėjimą bei plėtrą.

Tiek konferencija, tiek koncertas turėjo didelį pasisekimą. Aptarti labai svarbūs liaudies instrumentinės muzikos žanrui klausimai. Ypač buvo akcentuota valstybinio liaudies instrumentų orkestro įkūrimo svarba – būtent Klaipėdoje, Klaipėdos universiteto Liaudies instrumentų orkestro pavyzdžiu.

Liaudies muzikos katedros 30-mečio šventėje dalyvavę garbūs svečiai labai aukštai įvertino studentų meno kolektyvų pasirodymą. Prof. dr. A.Vyžintas perskaitė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus prof. Eduardo Gabnio ir Liaudies instrumentų katedros vedėjos prof. Linos Naikelienės sveikinimo raštą. Klaipėdos universiteto rektorius prof. habil. dr. Vladas Žulkus visus Liaudies muzikos katedros darbuotojus apdovanojo Padėkos raštais.

Šventė baigėsi, laukia nauji darbai ir kasdieniai rūpesčiai.

by admin