Menininkai kūrė dvare

Menininkai kūrė dvare

Paskutiniąją birželio savaitę Klaipėdoje atgimė dvarų kaip kultūros puoselėjimo centrų tradicija. Paprastai dabar į dva­rą žvelgiama kaip į kultūros pa­veldo objektą, tačiau VšĮ „Me­nų gatvė’ iniciatyva uostamies­čio dvarai tapo kūrybos ir idėjų mainų terpe.

Daugiau nei trys dešimtys jau­nuolių per savaitę aplankė Mažojo Taurakalnio, Brachmano, Joniškės, Butsargių, Gedminų dvarus, o kūry­binėms dirbtuvėms „Dvaras – kul­tūros židinys’ pasirinko Rumpiš-kės dvarą, kuriame dabar įsikūrusi Adomo Brako dailės mokykla. Joje birželio 29 – liepos 2 dienomis vyko jaunimo kūrybiniai užsiėmimai.

Pirmąją dieną dirbtuvių daly­viai nuosekliai buvo supažindin­ti su uostamiesčio kultūros pavel­do specifika bei esama situacija. Istorinius aspektus suprasti padėjo Kultūros vertybių apsaugos depar­tamento atstovas Klaipėdoje Lais­vūnas Kavaliauskas, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdomoji di­rektorė Lina Blažytė, leidyklos „Libra Memelensis’ įkūrėjas Kęstutis Demereckas.

Vėliau projekto dalyviai pasi­nėrė į kūrybinius ieškojimus darbo grupėse. Muzikai dirbo vadovau­jami bardo Lino Švirino, teatralai – mimo Alekso Mažono, dailinin­kai – tapytojo Dano Andriulionio, o fotografai – fotomenininko Gyčio Skudžinsko.

Nors esama dvarų situacija su­krėtė ir sujaudino daugelį projekto dalyvių, jie nesiekė tiesiogiai ilius­truoti dabartinių realijų, pasirinko metaforišką kalbėjimo būdą. Jaunie­siems kūrėjams rūpimi klausimai, atsiskleidę nedideliais kūriniais, by­loja apie solidžios, beveik aristokra­tiškos kultūros terpės poreikį.

Besibaigiant projektui visuome -nei pristatyti kūriniai, įgavę skir­tingas formas, atskleidė dvarų kul­tūros įvairialypiškumą, o jaunie­ji menininkai vienas po kito kartojo apie specifinę dvaro erdvės atmos­ferą, turinčią didelės įtakos ir kūri­nio gimimo procesui.

„Durų’ inf.

by admin