„Meno tvermės dėsnis“: penkmečio karnavalas

„Meno tvermės dėsnis“: penkmečio karnavalas

Gytis Skudžinskas

Penkerius metus Klaipėdoje dirbantis Kultūrų komunikacijų centras (KKKC) Dailės parodų rūmuose apibendrina savo veiklos rezultatus.

Dominuoja dvi strategijos

Parodoje „Meno tvermės dėsnis’ pristatomi autoriai, nuosekliai da­lyvavę įstaigos veikloje. Atrodo, penkeri metai nėra la­bai ilga distancija kultūrinei orga­nizacijai, bet klaipėdietiškas „Kul-tūrpolis’ uostamiesčio terpėje įsi­rašė labai ryškiomis raidėmis. Ga­lima įvairiai vertinti šios organiza­cijos veiklą, bet niekaip nepavyktų paneigti, jog būtent KKKC į Klai­pėdą atnešė civilizuotos savirekla­mos ir/ar profesionalios vadybos modelius. Jo organizuojami meno projektai ne tik garsiausiai skamba žiniasklaidoje, bet kartu yra ir mo­tyvuotos pozicijos išsakymas. Tie­sa, kartais kyla didelių abejonių dėl vienokių ar kitokių deklaracijų, bet reikia tikėtis, kad įžengus į antrąjį penkmetį organizacijos veikla taps kryptingesnė, su aiškiai akcentuo­ta veiklos strategija.

Besidairant Klaipėdos dailės parodų rūmuose surengtoje pa­rodoje, beveik dėsningai išryškėja dvi meninės kūrybos strategijos -kūniškumo ir karnavališkumo, vi­suomet dominavusios „Kultūrpo-lio’ rengiamuose vizualinio meno projektuose. Ir nors projekto kura­torius Ignas Kazakevičius kaip vie­ną svarbiausių parodos koncepci­jos elementų įvardijo sąvoką „ne­sisteminiai vienetai’, šiedvi strate­ginės nuostatos aiškios ne tik šioje parodoje, bet ir visoje „Kultūrpo-lio’ veikloje.

Apstu kūniškumo

Akivaizdu, jog nuo pat KKKC įkū­rimo jame dominavo kūniškas menas. Taip, tai nėra tradicinis body art, bet pačių įvairiausių kūno eks­ploatavimo formų apstu daugelyje „Kultūrpolio’ projektų.

Šioje parodoje pristatomas la­tvių menininkas Maris Grosbah-sas buvo ir vienas pirmųjų auto­rių, pristatytų organizacijos vei­klos pradžioje. Latvis, kūriniuo­se tiksliai pakartojantis savo kūno fragmentus, priverčia žiūrovą pa­justi beveik tiesioginį kontaktą ir bemaž fiziologinę patirtį. Tačiau Maris, savo identiteto studijoms pasirinkęs ne įprastus veido bruo­žus, bet savo odos netobulumus, spuogus ar apgamus, ironiškai re­plikuoja šiandienėms kūno tobuli­nimo tradicijoms.

Panašiai elgiasi ir tapytojas Žy­gimantas Augustinas, kurio akade­miškiems kūnams tiktų apibūdini­mas, atėjęs iš muzikos srities, – ne-oklasika. Autoriaus tapybos manie­ros pagrindas akivaizdus: klasikinės mokyklos suformuotas tikslus piešinys, bet vaizduojamas kūnas nebepatenka nei į renesanso, nei į šiuolaikinio kūno grožio etalonų kategorijas.

Kaunietis skulptorius Tadas Vosylius sau įprasta forma nuro­do į kūno baigtį. T.Vosyliaus dar­buose jau nebeaptinkame tiesiogi­nio kūno panaudojimo, bet plasti­nė išraiška neabejotinai nurodo ne tik „lavonų’ priklausymą žmogaus giminei, bet ir amžių. Kita vertus, šio autoriaus darbai įtaigiau veikia

ne kaip kūno eksploatacijos objek­tai, bet kaip performatyvi skulptū­ra. Tai skulptūra, išsiveržusi iš sau įprasto monumentalaus statiškumo ir atliekanti performansą stebėtojo akivaizdoje.

Kūniškumų apstu ir kituose šios parodos dalyvių darbuose. Kartais jie – siurrealistiniai, kaip Jūratės Kazakevičiūtės darbuose, kartais -popkultūriniai, kaip Ligitos Mar­cinkevičiūtės komikse.

Efekto implantas

Antroji linija, aiškiai brėžiama KKKC, – projektų efektingumas ar karnavališkumas. Karnavalo terminas šiuo atve­ju net tikslesnis, nes organizacijos meniniuose projektuose nekasdie­niškumas ir persikūnijimas pabrėž­tinai nurodo perėjimą iš įprastinių į menines patirtis.

Stebėdamas šiandienius pasau­lio meno rinkos dėsnius, neretai iš­girsi, jog pagrindinis skirtumas tarp Vakarų Europos ir Rusijos meno praktikos būtent ir yra karnavališ­kumo elementas. Nuosekliai vystę-sis Vakarų kultūrinis gyvenimas jau peržengė efekto siekimo ribą ir šiuo metu yra labiau orientuotas į idėjos išgryninimą. O Rusijoje šiuolaikinis menas, kad būtų patrauklus ir turėtų pirminį impulsą suvokėjui, nau­doja nemažai karnavališkų elemen -tų. Nors mes jau ir esame Europos Sąjungos sudėtyje, vis dėlto istori­nė patirtis artimesnė Rusijai. Ar ne čia ir vienas iš „Kultūrpolio’ sėk­mės raktų – pristatant šiuolaiki­nes kūrybines strategijas naudoja­mas karnavalo implantas.

Vienintelis klaipėdietis paro­doje Anatolijus Klemencovas, ne­retai įvardijamas kaip švenčių de­koratorius, ir šioje parodoje dau­giau stebina išradingumu, žaismin-

gumu nei idėjos daugiaplaniškumu ar aktualumu. O parodos atidary­me A.Klemencovo atliktas „dova­nojimo performansas’ jau gali būti ir kritinis žvilgsnis į parodų atida­rymo strategijas, spekuliatyvias is­torines kolekcijas ir panašias buta­forijas. Tikėtina, jog auksiniai ragai nebuvo ironiška pranašystė centro direktoriui I.Kazakevičiui.

Karnavališkumo elementai aiš­kiai matomi ir jau minėtų autorių T.Vosyliaus, L.Marcinkevičiūtės, J.Kazakevičiūtės darbuose.

Kūrybiškas dialogas

Kūniškumo ir karnavališkumo ele­mentus bene tiksliausiai per verni­sažą sujungė nuolatinis KKKC pro­jektų dalyvis estas Andrusas Joonas.

Performanso menininkas, jau vien pasirinkęs tokią raiškos kryp­tį, programiškai yra priverstas nau­doti šias abi strategijas. Savas kū­nas šiuo atveju yra ne tik alegorijų šaltinis, bet ir kaip pagrindinė iš­raiškos priemonė. A.Joono perfor-manse – aiškios nuorodos į savo paties kaip menininko pristatymo, bendražmogiškų vertybių, šiuolai­kinės visuomenės kritiką. Visi es­to performansai pasižymi nuose­kliai plėtojama tematine strategija bei išbaigtu konceptualiu nara-tyvu. O ir bendravimas po atlikto performanso neretai pratęsia patį meninį veiksmą, tai aiškiai leidžia suvokti, kad autoriui „meno dary­mas’ yra pats gyvenimas ir nuola­tinė būsena.

Bendroje parodos ekspozicijoje aiškiai išsiskiria kaunietės Agnės Jonkutės darbų ciklas. Įdomu, kaip šiuos darbus vertino daugelis paro­dos lankytojų, nes šiuo atveju, grei­čiausiai, jie tapo tik fonu daug efek-tingesniems kūriniams. Ekspozicinėje erdvėje neatsižvelgta, jog šiai autorei būdingas kontempliatyvus susikaupimas reikalingas ir darbų eksponavimo erdviniame sprendi­me. Smalsus ir konceptualus gilini­masis į kasdienių objektų paviršius, puikūs regėjimo ir įsisavinimo pra­timai reikalauja ne tik taiklaus min­ties išsakymo, bet ir komunikaci­jos. O šioje parodoje vargiai rastu­me partnerių, t. y. tarp kitų auto­rių ir A.Jonkutės pastebimas dide­lis atstumas ir naudojamų išraiškos priemonių arsenale, ir formuluoja­mo pranešimo leksikoje.

Po šio pirmojo penkmečio „su­važiavimo’ kone drastiškai išryškė­ja grupinių ir konceptualių projektų trūkumas uostamiestyje. KKKC ro­do, kaip galima sukurti ekspozici­ją, kurioje skirtingų formų kūriniai, papildydami, pratęsdami ar dis­kutuodami ir prieštaraudami vie­nas kitam, gali sukurti naują pasa­kojimą ir iškelti naujas prielaidas. Nors paroda „Meno tvermės dės­nis’ pasižymi ir labai aptakia kon­cepcija, vis dėlto veikia kaip strate­giškai motyvuotas kūrybiškas dia­logas. Pavieniai autorių pristaty­mai ir žanrinės grupinės parodėlės dažniau panašesnės į draugišką pa-plekšnojimą per petį nei į visaver­čius meninius disputus.

by admin