Virtuoziškas dialogas, arba Kitokios Joninės

Virtuoziškas dialogas, arba Kitokios Joninės

Danguolė Vilidaitė

Birželio 24-ąją, kai dauguma klaipėdiečių, įvairiausių rengi­nių patraukti, sėkmingai šventė Jonines minioje, nedidelė me­lomanų saujelė vis dėlto pasi­rinko kitokį, ne tokį triukšmin­gą, ramesnį ir rafinuotesni pa-buvimą ir nepasigailėjo.

Orkestro „Camerata Klaipėda’ koncertas „Vasara tebūnie su mu­zika’ su dviem virtuozais solistais – orkestro vadovu Vilhelmu Če-pinskiu (smuikas) ir Gianluca Lit-tera (lūpinė armonikėlė, Italija), užbaigęs Klaipėdos koncertų sa­lės penktąjį koncertinį sezoną, ti­krai buvo vertas dėmesio.

Nenustebinsi, bet…

Betgi kuo įsimintinas virtuozo iš Italijos pasirodymas – didžiausia vakaro intriga?

Juk lūpinė armonikėlė – instru­mentas gana demokratiškas ir po­puliarus (retas iš mūsų vaikystėje nėra bandęs pats juo groti), dažnai sutinkamas džiazo ir kantri muzi­koje. Klaipėdos pilies džiazo festi­valyje svečiavosi ne vienas šio ins­trumento virtuozas, kiek kitokio plano, bet tikrai ne mažiau garsus. Pavyzdžiui, džiazo legenda iš Bel­gijos Tootsas Thielemansas.

Ir retesni instrumentai (ar net ne instrumentai) šiais metais koncertų salės scenoje skambė­jo jau ne vieną kartą. Kad ir „Klai­pėdos muzikos pavasaryje’, ku­riame išgirdome stiklo arfą, ban-doneoną, trombonininkas iš Vo­kietijos pademonstravo, kaip gali­ma groti paprasčiausia sodo lais­tymui skirta žarna. O kur dar ku­linariniai momentai grojant vir­tuvės įrankiais V.Bartulio „Pas de deux’ („Paskutinė vakarienė’) ar M.Svoboda’os „ALIAS – Mocar­tas taip kaip Rosinis’. Mūsų pu­blikos, atrodo, taip lengvai nebe­nustebinsi.

Tačiau klasika armonikėle gro­jama retai, net labai retai. Tik keli pasaulio muzikai yra įvaldę šį me­ną, ir vienas iš jų muzikavo Klai­pėdoje.

Unikalioji armonikėlė

Specialiai šiam instrumentui skir­tas repertuaras taip pat nėra gau­sus. Ir birželio 24-osios koncer­te skambėjo tik dvi originalios XX amžiuje jam parašytos kom­pozicijos: penkios anglų kompo­zitoriaus J.Gordono pjesės ir ai­rio J.Moody’io ispaniška fantazi­ja „Toledo’ (vienas populiariausių kūrinių šiam instrumentui).

Čia lūpinės armonikėlės tem­bras atsiskleidė gausia spalvų am­plitude: pradedant primityviais vaikiško garvežiuko ūkavimais, re­nesansinio raketo garsais, kartais priminė grojimą šukomis, akorde­onu ar fisharmonija, fleita ir t. t.

Labiausiai stebino tikslus into­navimas, štrichų įvairovė, platus diapazonas ir virtuoziškumas, ne­paprastas, nenusileidžiantis dau­gumai soluojančių instrumentų.

Klaipėdos klausytojai, atlikėją iš pradžių sutikę gana santūriai, vė­liau, nugalėti jo įtaigaus muzikavi­mo ir ne vieną kartą palydėję gau­siais aplodismentais, galiausiai vi­sai nebenorėjo paleisti.

O juk G.Littera – savotiškas sa­vamokslis, groti išmoko pats (nors muzikinį išsilavinimą ir pakanka­mai rimtą gavo – groti altu mo­kėsi G.Rossini’o konservatorijo­je, juo griežė „Orquesta Filarmo-nica de Gran Canaria’ Ispanijoje, šiuo metu vadovauja ansambliui „Tango 7′).

Ir muzika veržli, sparnuota

Tas armonikėlės (o gal ja muzi­kuojančio italo) unikalumas ir ly­giavertiškumas ypač gerai iš­ryškėjo baroko kompozitoriaus A.Vivaldi’io koncerte dviem smui­kams, styginiams ir basso continuo a-moll RV 522 (op.3, Nr.8) ir mūsų dienų kūrėjo I.Frolovo Di-vertismente dviem smuikams ir styginių orkestrui (skambėjo ver­sijos, pritaikytos groti smuikui ir lūpinei armonikėlei).

Nesiimu spręsti, kuris iš solistų – V.Čepinskis ar G.Littera – buvo ryškesnis, „nugalėjo’ šiose inten­syviose „muzikos akrobatų’ var­žybose, o gal dialoge. To ir nerei­kia. Skirtingos prigimties instru­mentai gražiai papildė vienas kitą, vienas kitam nenusileido pasažų greitumu ir melodijų išraiškingu­mu – reginys nepakartojamas.

Subjektyvu, bet gražiausiai ir giliausiai koncerte suskam­bo A.Piazzolla’os dainingasis „Oblivion’ („Užmarštis’) (paties G.Littera’os aranžuotė lūpinei ar­monikėlei ir styginiams) – ir muzika, tarsi įgavusi sparnus, kažkur liūdnai nuskrido… O gaila, buvo taip gera.

Summa summarum

Baigdama galiu tik pritarti šio va­karo vedėjai muzikologei Lai­mai Sugintienei, apibendrinusiai penktąjį Klaipėdos koncertų sa­lės koncertinį sezoną, – įspūdin­gų muzikinių susitikimų šiais me­tais nestokojome: tai ir pianis­to iš JAV A.Palei’aus, ir minėto­jo lūpinės armonikėlės meistro G.Littera’os pasirodymai (gal dar pridėčiau smuikininko iš Italijos S.Krylovo, violončelininko iš Vo­kietijos I.Monighetti’o koncertus), Klaipėdos kamerinio orkestro nau­jojo meno vadovo M.Bačkaus pir­masis prisistatymas ir t. t. Visų ir neišvardysiu.

Nors intensyvus koncertinis maratonas jau baigėsi, muzikos garsai Koncertų salės erdvėje nety­la. Nemokamus šeštadieninius va­karus čia parkelyje prie salės rengia Klaipėdos brass kvintetas. Tad va­sara be muzikos jos gerbėjų tikrai nepaliko.

by admin