Vytautas P. Bložė

Vytautas P. Bložė

Alio Balbieriaus nuotrauka

Persirengėliai

dingęs nakčia iš karaliaus rūmų princas Sidharta,
ištikimo tarno lydimas, dviem eikliais žirgais
pernakt pasiekė gretimos karalystės ribas,
kur siena ėjo

upe, gilia, tad pasuko įpiečiau, paupiu paupiu, kol

prijojo brastą, žirgai perbrido, raiteliai nušoko kitam
krante į žolę: aplinkui dunksojo neįžengiamos
girios: tai ir buvo

princo kelionės tikslas: girios, garsėjančios
atsiskyrėliais, dvasiniais mokytojais: šių dienų akimis

žiūrint, girių vienuolijų stovyklos buvo
filosofijos, teologijos

etikos akademijos – su savo privilegijom,
drausme, paskaitom, egzaminais

gabesnių mokinių teise tapti dėstytojais ir t. t. –
į jas, į tas mokyklas

pas įžymius mokytojus – plaukte plaukė
aplinkinių šalių

jaunimas (ir ne tik jaunimas). Taigi čia, prie girių
slenksčio, Sidharta paleido namo

ištikimą savo tarną (su abiem žirgais),
atsisveikino nusiėmęs apyrankes, žiedus

perlų vėrinį, kardu nusikirto gražias ilgų
plaukų garbanas ir –

kartu su kardu – padavė ištikimajam tarnui:
perduok visa tai karaliui, mano tėvui, grįšiu

radęs Kelią, kuris
yra mano pašaukimas, – tai buvo paskutiniai
jo žodžiai:

atsisveikino princas ir jautriai
(ne ne, grįžk, apsieisiu be

patarnavimų: pats visko išmoksiu) –

Mūsų pasakojimas turėjo gal ir ne nuo to prasidėti,
bet taip

susiklostė, gal reikėjo, gal žymėti kauliukai
taip iškrito, žvaigždės geriau žino: tamsiam pagiry
likom vienų vieni, kaip ant šio balto popieriaus,
kur ir mūsų

išsiilgta vienatvė: ūkanotas akis nusišluostyk,
giliai atsidusk

nužvelk apylinkę – matai, iš girios ateina kažkas –
vienuolis ne vienuolis (taip rodė apdaras), tačiau
rankoje nešėsi lanką, o per petį

persimetęs buvo ir strėlių dėklą
“medžiotojas?” – nepažįstamajam prisiartinus
Sidharta paklausė

“panašiai” – šis atsakė
“o kuo dėtas čia vienuolio drabužis?”

medžioklis nusišypsojo: “atpažinę šias drapanas
žvėreliai nesislapsto ir leidžiasi nušaunami”

medžio šakų šešėlis perbėgo Sidhartos veidu
“o veidmainiavimas – širdies neslegia?” –
“pripratau: sunkiau

priprast prie vaikų ir žmonos badmiriavimo”
Sidharta liūdnai palingavo galvą: “klausyk,
o gal mainomės

drabužiais?” – čia medžioklis atidžiau nužvelgė,
kuo dėvi jo sutiktasis, ir pagarbiai nusilenkė
Sidhartai, tam (kaip tyčia) krustelėjus ir sužėravus
apsiuvų auksu, sagų brangakmeniais

“prince, negi rimtai?” – na”, na taip, karališkus rūbus
galėsi parduot: gausi
gražius pinigus: nebereikės nė
medžiot: užsiimsi kuo norėsi, o aš

noriu vienuoliu tapt, tad man tavo drabužį
pats likimas siunčia” – “kaip ir tamstos rūbus man” –
ir medžiotojas

skubiai,
kad princas nepersigalvotų,

persirengė ir dingo čia pat jam iš
akių, o Sidharta,
dabar jau kaip dera tikram atsiskyrėliui atrodydamas,
įžengė į šešėliuotą, tamsią ir gūdžią girią –

kur paukščiai, dar nematę žmogaus, čiulbėjo ir
lakstė žvėreliai vos ne pro pat prabėgdami –
o jis ėjo ir

ėjo kur akys vedė, kur kojos nešė, ėjo ėjo,
kol pavargo, kol

stabtelėjo po dideliu šakotu medžiu, prisėdo

savo pirmajai vienuolio atsiskyrėlio meditacijai:
viskas liko toli toli, jo ligšiolinis gyvenimas,
jį kelionėn slapta

suruošusi gyvanašle likus žmona, sūnelis,
tėvas karalius,

karalienė (įmotė, mirusios jo motinos,
karalienės, sesuo) tačiau viskas,

ak viskas, ką tarėsi besąs palikęs, buvo už jo užmerktų

akių vyzdžių, viduj, giliai
giliai širdy, krūtinėj – kaip ir visi visi artimieji,
broliai ir pusbroliai princai,

turtingi karvedžiai, pavaldiniai, šiaip žmonės,
vargani parijai: vardan jų

vardan visų jų jis ir išėjo: rasti Kelią,

kuris nebevestų į kančią, sielvartą, ašaras,
ligas ir senatvę, t. y.

į gimimų mirčių grandinę
kurią jie neša, nešė ir neš –

ir kaip tie klajojantys komediantai pradėdami
vaidinimą, Sidharta

jautė jaudulį: ar nebūsiu ir aš
tik persirengėlis? tik vaidmens atlikėjas?
kuris po spektaklio

vėl atvirs į tai, kas buvęs? ir grįš

kaip kad aktoriai grįžta – namo? negi tai bus tik
vaidinimas, po kurio

publikai skirstantis, nenusimetęs
(kartu su persirengėlio drapanom) liksiu nenusimetęs

pasirinkimo? – ir jis užsnūdo girioje
sėdėdamas po medžių:

po ilgos, po bemiegės
nakties

o! kiek dar metų prabėgs, kol jis
nubus, princas Sidharta
būsimasis Budha

by admin