Muzikiniai vasaros pamastymai

Muzikiniai vasaros pamastymai

Penktojo Klaipėdos koncertų salės sezono pabaigos štrichai

Laima sugintienė

Per metus – 62 renginiai

Joninių vakarą net dviem koncer­tais – tradiciniu „Varpai ir trimi­tai skelbia Jonines’ Laikrodžių muziejaus kiemelyje, kuriame, be Klaipėdos brass kvinteto bei ka-rilionininkų Kęstučio Kačinsko ir Stasio Žilevičiaus, šiemet dalyva­vo ir dar vienas KKS muzikų ko­lektyvas – mišrus choras „Auku­ras’, ir vakariniu orkestro „Came-rata Klaipėda’ pasirodymu „Vasa­ra tebūnie su muzika’ – KKS efek­tingai baigė penktąjį koncertinį sezoną.

Per 62 renginius maždaug de­vynis mėnesius trukusiame se­zone (tiek jų suorganizavo kūry­biškas KKS kolektyvas) turėjome progos paklausyti pačios įvairiau­sios muzikos – ir žanrų, ir stilių, ir geografijos, ir laikotarpio, ir kito­mis prasmėmis.

KKS repertuaras ir toliau for­muojamas „blokais’ („Sceno­je – klaipėdiečiai’, „LT projek­tas’, „Jauni – jauniems’ ir kt.). Tai padeda klausytojams greičiau susiorientuoti išaugusioje meni­nių projektų pasiūloje. Išliko trys svarbiausieji festivaliai, o „Skam­bančią bangą’ pakeitė edukaci­nių programų serija „Žaismingos muzikos orekstras”, rengiama bendradarbiaujant su dirigentu M.Piečaičiu.

Etapo pabaigai

Didžiausios permainos susijusios su KKS kameriniu orkestru, kuriam 15 metų vadovavo Liuda Kuraitienė. Pernai lapkritį kolektyvas gastroliavo Lenkijoje, birželį paskirtas naujas meno vadovas Mindaugas Bačkus, išleista Klaipėdos kamerinio orkestro (KKO) kompaktinė plokštelė „Tobula garsų harmonija.

Vienas ryškesnių sezono pa­baigos koncertų – gegužės 29-ąją įvykęs Klaipėdos kameri­nio orkestro koncertas „Tenu­gali meilė (dirigentas – Marty­nas Staškus, solistai – „Auksi­niu scenos kryžiumi’ apdovano­ta Raminta Vaicekauskaitė (sopra­nas) ir garbių titulų – „Fortūnos’, „Šv. Kristoforo’ , „Auksinio sce­nos kryžiaus’, „Operos švyturio’ – savininkas Laimonas Pautienius (baritonas), dalyvaujant Sauliui Šiaučiuliui (klavesinas, sinteza­torius) ir Edmundui Federavičiui (perkusija).

Koncertas įsiminė ne tik įdo­mia programa (pirmoji koncer­to dalis nukėlė į baroko epochą, skambėjo G.F.Handelio operų „Al-čina’, „Kserksas’, „Julijus Cezaris’ ir C.W.Glucko operos „Orfėjas ir Euridikė’ fragmentai, o antroji da­lis sugrąžino į dabartį: buvo atlik­ta instrumentinė muzika, arijos bei duetai iš F.Loewe miuziklo „Mano puikioji ledi’, A.Lloydo Webberio roko operos „Operos Fantomas’, miuziklo „Katės’, R.Cocciante’s miuziklo „Paryžiaus katedra’ bei G.Gershwino operos „Porgis ir Besė’), bet ir teatrališkumu. Bu­vo justi dirigento siekis kurti mi­ni spektaklį, atskirus koncerto nu­merius tarsi „verti’ ant vieno siū­lo, atlikti juos lyg vienu užmoju.

Tam neabejotinai įtakos turėjo ir jo teatrinė patirtis (M.Staškus – Lie­tuvos nacionalinio operos ir baleto teatro dirigentas – aut. past.).

Įsimintinas koncertas ir dar vienu aspektu. Tai buvo paskutinis entuziastingosios L.Kuraitienės – kaip KKO meno vadovės – pa­sirodymas. Nuo šiol ji – altų gru­pės koncertmeisterė. Prasmingą orkestro 15 metų kūrybinės vei­klos etapą vainikavo kompakti­nė plokštelė, kuri buvo pristatyta birželio koncerte.

Naujojo vadovo debiutas

Birželio 19-ąją KKO programoje „Garsų fantazijos’ debiutavo nau­jasis kolektyvo meno vadovas vio­lončelininkas Mindaugas Bačkus.

Pagroti solo su orkestru jis pa­kvietė talentingą, tituluotą sak­sofonininką ir kompozitorių Liu­dą Mockūną, savo muzikoje džiazą derinantį su šiuolaikine akademi­ne muzika. Taip pat koncerte da­lyvavo Tomas Kutavičius (klaviši-niai, vokalas).

Programoje greta orkestrui įprasto W.A.Mozarto skambėjo L.Mockūno, A.Malcio bei gruzi­nų kompozitoriaus V.Kakhidze’s kūriniai.

Toks solistų bei repertuaro pa­sirinkimas intrigavo, rodė ko­lektyvą žengiant dar nepramin­tais takais. Tai bylojo ir apie nau­jojo vadovo ryžtą, drąsą, tikėji­mą ne tik orkestru, bet ir Klaipė­dos publika: per 15 metų įpratusi prie klasika grįsto repertuaro ji ga­li naujovių nepriimti, o naują su­burti ne taip lengva…

Neįprasta atlikėjams buvo ne tik atliekamos muzikos stilistika, bet ir groti be dirigento. Jo funkciją perėmė į violončelių koncertmeis -terio kėdę sėdęs, įkvėptai, tempe­ramentingai ir ekspresyviai griežęs pats meno vadovas. Pirmąkart išgirdau orkestrantus ir dainuojant. Na, tai jie darė tikrai geriau už Lie­tuvos valstybinio simfoninio or­kestro muzikantus (pamenate, „paskutinį sekmadienį…’)…

Neįtikėtina transformacija

Suskambus pirmiesiems W.A.Mo-zarto populiariojo Divertismento F- dur K-138 garsams, klausytojai iš netikėtumo nuščiuvo: orkestras skambėjo neatpažįstamai ir tem­brine, ir (ypač) dinamine prasme. Įspūdis – tarsi restauratoriui pri­silietus prie senos drobės: atsiveria naujos erdvės, visu ryškumu su­tviska pablukusios spalvos… Tiesiog neįtikėtina atlikėjų transformacija, ir tai pasiekta vos per tris savaites. Bravo!

W.A.Mozartas – tarsi ribožen-klis orkestro veikloje, tarsi lieptas į naująjį veiklos etapą.

O jį pradėjo V.Kakhidze’s „Bliz Fantsy’ (1999), kurioje savito vo­kalo pianistui T.Kutavičiui san­tūriai atitarė pats meno vadovas. Dainuojantis ir fortepijonu skam­binantis Klaipėdos valstybinio mu­zikinio teatro vyriausiasis dirigen­tas Vytautas Lukočius įgijo konku­rentą. Kaip ir teatro vadovė Audro -nė Žigaitytė: taiklūs M.Bačkaus ko­mentarai papildė, praplėtė klausy­tojų suvokimo erdvę.

Antroji koncerto dalis – savotiš­kas L.Mockūno rečitalis. Aukščiau­sio lygio meistriškumą atlikėjas de­monstravo atlikdamas A.Malcio koncertą tenoriniam saksofonui ir styginių orkestrui (2007) („Galėtų dabar ir ką nors gražaus pagroti’,- toks buvo vienos klausytojos komentaras po šio kūrinio… Drąsus vadovas, drąsus…).

Po jo sekė L.Mockūno „Atsa­kas’ (gal minėtai klausytojai?), pademonstravęs ne tik atlikėjiškus, bet ir puikius kompozicinius muziko gebėjimus.

Ir kaipgi be tango?! Buvo. Tik ne A.Piazzolla. Puiki, iki stulbi­nančios kulminacijos išauganti dar viena vakaro solisto kompozicija. Rizikuoti buvo verta.

Išleido naują plokštelę

„Tobula garsų harmonija’ – taip pavadinta nauja, gausiai nuo­traukomis iliustruota (Darija Va­siliauskienė), puikaus dizaino (Er­nestas Šimkūnas) ir įrašų kokybės (garso režisierius – Gediminas Zujus) KKO kompaktinė plokš­telė, kuri buvo pristatyta vado­vo debiutinio koncerto pertrau­kos metu.

Įrašai su garsiausiais Lietuvos dirigentais, žymiais šalies bei už­sienio solistais kaupti nuo 2007 m., plokštelei atrinktos geriau­sios septynių kūrinių ar jų dalių interpretacijos.

Joje – net keturi koncer­tai: J.S.Bacho Koncertas smui­kui, orkestrui ir basso conti-nuo E-dur (solistas – P.Grafnnas (smuikas, Prancūzija), dirigentas R.Šervenikas); F.J.Haydno Kon­certas violončelei ir orkestrui Nr. 2 D-dur (solistas V.Sondeckis, dirigentas S.Sondeckis); G.Bottesini’o Koncertas kontra­bosui ir orkestrui Nr.2 h-moll (solistas D.Bagurskas, dirigentas D.Katkus); O.Balakausko Koncer­tas obojui, klavesinui ir styginiams (solistai R.Beinaris ir G.Kviklys, dirigentas R.Šervenikas).

Klaipėdietės kompozitorės L.Narvilaitės kūrinį „Pragydo vė­jas’ įrašė obojininkas R.Beinaris, diriguojant R.Šervenikui; L.Grodnikaitė (mecosopranas), diriguojant V.Lukočiui, įdai­navo M.Arnoldo vokalinį ci­klą „Five William Blake Songs’ op. 66, o P.Geniušas skambina H.M.Gorecki’o Harpsichord Con-certo op. 40 fortepijonui ir stygi­nių orkestrui.

Taigi plokštelėje klausyto­jas ras itin plačią autorių, solis­tų, dirigentų pasirinkimo gali­mybę. Matyt, tokia leidinio koncep­cija, o kūriniai kameriniam orkes -trui (ne akompanimentai) suguls į kitus įrašus. Vis dėlto yra proga pasidžiaug -ti puikiu komandos darbu.

by admin